top of page

Romanian Chart of Accounts in Romanian and in English

Updated: Jul 4, 2023


Accountant looking for a translation in English of the Romanian chart of accounts

1 CLASA 1 – CONTURI DE CAPITALURI CLASS 1 – CAPITAL ACCOUNTS


10 CAPITAL SI REZERVE CAPITAL AND RESERVES


101 Capital Capital

1011 Capital subscris nevărsat Subscribed capital not paid

1012 Capital subscris vărsat Subscribed capital paid

1015 Patrimoniul regiei Patrimony (autonomous public sector entities)

1016 Patrimoniul public Public patrimony

1017 Patrimoniul privat Private patrimony

1018 Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare National institutes of research and development patrimony


103 Alte elemente de capitaluri proprii Other components of equity

1031 Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii Benefits granted to employees as equity instruments

1033 Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină Foreign exchange differences related to a net investment in a foreign operation

1038 Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii Differences from changes in the fair value of available-for-sale financial assets and other equity elements


104 Prime de capital Premium related to capital

1041 Prime de emisiune Share premium

1042 Prime de fuziune/divizare Merger premium

1043 Prime de aport Share premium contribution in kind

1044 Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni Debenture conversion premium


105 Rezerve din reevaluare Revaluation reserve


106 Rezerve Reserves

1061 Rezerve legale Legal reserve

1063 Rezerve statutare sau contractuale Statutory or contractual capital reserve

1068 Alte rezerve Other reserves


107 Diferenţe de curs valutar din conversie Foreign exchange differences on translation


108 Interese care nu controlează Non-controlling interests

1081 Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar Non-controlling interests - profit (loss) for the period

1082 Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii Non-controlling interests – other own capital


109 Acţiuni proprii Own shares

1091 Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt Short-term own shares

1092 Acţiuni proprii deţinute pe termen lung Long-term own shares

1095 Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă Shares of the absorbing entity owned by the entity absorbed


11 REZULTATUL REPORTAT RETAINED EARNINGS


117 Rezultatul reportat Retained earnings

1171 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită Profit/loss carried forward

1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puţin IAS 29 Retained earnings due to the adoption of IAS for the first time, with the exception of IAS 29

1173 Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile Retained earnings resulting from changes in accounting policies

1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile Retained earnings resulting from the correction of accounting errors

1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare Retained earnings representing the realized revaluation reserve surplus

1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene Retained earnings arising from the transition to accounting regulations conforming to European Directives


12 REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD


121 Profit sau pierdere Profit (loss) for the period


129 Repartizarea profitului Profit appropriation


14 CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII GAINS OR LOSSES IN RESPECT OF ISSUANCE, REDEMPTION, SALE, FREE TRANSFER OR CANCELLATION OF OWN EQUITY INSTRUMENTS


141 Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Gains in respect of sales or cancellation of own equity instruments

1411 Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii Gains in respect of sales of own equity instruments

1412 Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii Gains in respect of cancellation of own equity instruments


149 Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii Losses in respect of issuance, redemption, sale, free transfer or cancellation of own equity instruments

1491 Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii Losses in respect of sales from own equity instruments

1495 Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute Losses arising from reorganizations, caused by cancellation of equity instruments held

1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii Other losses from own equity instruments


15 PROVIZIOANE PROVISIONS


151 Provizioane Provisions

1511 Provizioane pentru litigii Provisions for litigation

1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor Provisions for guarantees to customers

1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea Provisions for the decommissioning of tangible non-current assets and other similar actions

1514 Provizioane pentru restructurare Provisions for restructuring costs

1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare Provisions for pensions and similar obligations

1516 Provizioane pentru impozite Provisions for taxes

1517 Provizioane pentru terminarea contractului de muncă Provisions for termination of employment contract

1518 Alte provizioane Other provisions


16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE LOANS AND SIMILAR DEBTS


161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Debenture loans

1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat Foreign debenture loans guaranteed by the State

1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci Foreign debenture loans guaranteed by banks

1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat Domestic debenture loans guaranteed by the State

1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni Other debenture loans


162 Credite bancare pe termen lung Long-term bank loans

1621 Credite bancare pe termen lung Long-term bank loans

1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă Long-term bank loans in arrears

1623 Credite externe guvernamentale Foreign Government loans

1624 Credite bancare externe garantate de stat Foreign loans guaranteed by the State

1625 Credite bancare externe garantate de bănci Foreign loans guaranteed by banks

1626 Credite de la trezoreria statului State Treasury loans

1627 Credite bancare interne garantate de stat Domestic loans guaranteed by the State


166 Datorii care privesc imobilizările financiare Debts relating to financial assets

1661 Datorii faţă de entităţile afiliate Debts towards affiliated entities

1663 Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun Debts towards associates and jointly controlled entities

167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate Other loans and similar debts

168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate Accrued interest on loans and similar debts

1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni Accrued interest on debenture loans

1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung Accrued interest on long-term bank loans

1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate Accrued interest on debts towards affiliated entities

1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun Accrued interest on debts towards associates and jointly controlled entities

1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate Accrued interest on other loans and similar debts


169 Prime privind rambursarea obligațiunilor și a altor datorii Premiums for reimbursement of bonds and other debts

1691 Prime privind rambursarea obligaţiunilor Premium from reimbursement of bonds

1692 Prime privind rambursarea altor datorii Premium from reimbursement of other debts


 

2 CLASA 2 – CONTURI DE IMOBILIZARI CLASS 2 – NON-CURRENT ASSETS


20 Imobilizări necorporale 20 Intangible assets


201 Cheltuieli de constituire 201 Set-up costs

203 Cheltuieli de dezvoltare 203 Development costs

205 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare 205 Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets

206 Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 206 Intangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources

207 Fond comercial 207 Goodwill

2071 Fond comercial pozitiv 2071 Positive goodwill

2075 Fond comercial negativ 2075 Gain on a bargain purchase

208 Alte imobilizări necorporale 208 Other intangible assets

21 Imobilizări corporale 21 Tangible assets

211 Terenuri şi amenajări de terenuri 211 Freehold land and land improvements

2111 Terenuri 2111 Freehold land

2112 Amenajări de terenuri 2112 Land improvements

212 Construcţii 212 Buildings

213 Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 213 Plant, machinery and motor vehicles

2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) 2131 Plant and machinery

2132 Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare 2132 Measurement, control and adjustment devices

2133 Mijloace de transport 2133 Motor vehicles

214 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 214 Fixtures and fittings

215 Investiţii imobiliare 215 Investment property

216 Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 216 Tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources

217 Active biologice productive 217 Bearer biological assets

22 Imobilizări corporale în curs de aprovizionare 22 Tangible assets in transit

223 Instalații tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare 223 Plant, machinery and motor vehicles in transit

224 Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare 224 Fixtures and fittings in transit

227 Active biologice productive în curs de aprovizionare 227 Bearer biological assets in transit

23 Imobilizări în curs Non-current assets in progress

231 Imobilizări corporale în curs de execuţie Tangible assets in progress

235 Investiţii imobiliare în curs de execuţie 235 Investment property in progress

26 Imobilizări financiare 26 Financial assets

261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 261 Shares in affiliated entities

262 Acţiuni deţinute la entităţi asociate 262 Shares in associates

263 Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 263 Shares in jointly controlled entities

264 Titluri puse în echivalenţă 264 Investments accounted for using the equity method

265 Alte titluri imobilizate 265 Other long term investments

266 Certificate verzi amânate 266 Deferred green certificates

267 Creanţe imobilizate 267 Long term receivables

2671 Sume de încasat de la entităţile afiliate 2671 Amounts to be collected from affiliated entities

2672 Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate 2672 Accrued interest on amounts to be collected from affiliated entities

2673 Creanţe faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2673 Receivables from associated and jointly controlled entities

2674 Dobânda aferentă creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2674 Accrued interest on receivables from associated and jointly controlled entities

2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2675 Long term loans

2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2676 Accrued interest on long term loans

2677 Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți 2677 Bonds acquired on third party issuances

2678 Alte creanţe imobilizate 2678 Other long term receivables

2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 2679 Accrued interest on other long term receivables

269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 269 Amounts payable in relation with financial non-current assets

2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2691 Amounts payable in relation with investments in affiliated entities

2692 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate 2692 Amounts payable in relation with investments in associated entities

2693 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi controlate în comun 2693 Amounts payable in relation with investments in jointly controlled entities

2695 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 2695 Amounts payable in relation with other financial assets

28 Amortizări privind imobilizările 28 Depreciation of non-current assets

280 Amortizări privind imobilizările necorporale 280 Amortization of intangible assets

2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801 Amortization of set-up costs

2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803 Amortization of development costs

2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2805 Amortization of concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets

2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2806 Amortization of intangible assets related to exploration and evaluation of mineral resources

2807 Amortizarea fondului comercial 2807 Amortization of goodwill

2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2808 Amortization of other intangible assets

281 Amortizări privind imobilizările corporale 281 Depreciation of tangible assets

2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811 Depreciation of land improvements

2812 Amortizarea construcţiilor 2812 Depreciation of buildings

2813 Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport 2813 Depreciation of plant, machinery and motor vehicles

2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 2814 Depreciation of other tangible assets

2815 Amortizarea investiţiilor imobiliare 2815 Depreciation of investment property

2816 Amortizarea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2816 Depreciation of tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources

2817 Amortizarea activelor biologice productive 2817 Depreciation of bearer biological assets

29 Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizărilor 29 Impairment of non-current assets

290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 290 Impairment of intangible assets

2903 Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare 2903 Impairment of development costs

2905 Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 2905 Impairment of concessions, patents, licences, trademarks and similar rights and assets

2906 Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2906 Impaiment of intangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources

2908 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale 2908 Impairment of other intangible assets

291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 291 Impairment of tangible assets

2911 Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri 2911 Impairment of land and land improvements

2912 Ajustări pentru deprecierea construcţiilor 2912 Impairment of buildings

2913 Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor și mijloacelor de transport 2913 Impairment of plant, machinery and motor vehicles

2914 Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale 2914 Impairment of other tangible assets

2915 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare 2915 Impairment of investment property

2916 Ajustări pentru deprecierea activelor corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale 2916 Impaiment of tangible assets related to exploration for and evaluation of mineral resources

2917 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice productive 2917 Impairment of bearer biological assets

293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuție 293 Impairment of non-current assets in progress

2931 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie 2931 Impairment of tangible assets in progress

2935 Ajustări pentru deprecierea investiţiilor imobiliare în curs de execuţie 2935 Impairment of investment property in progress

296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 296 Impairment of financial assets

2961 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 2961 Impairment of investments in affiliated entities

2962 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 2962 Impairment of investment in associated and jointly controlled entities

2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate 2963 Impairment of other long term investments

2964 Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor de încasat de la entităţile afiliate 2964 Impairment of amounts to be collected from affiliated entities

2965 Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 2965 Impairment of receivables in relation with associated and jointly controlled entities

2966 Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung 2966 Impairment of long term loans

2968 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate 2968 Impairment of other receivables


 

3 Clasa 3 - Conturi de stocuri şi producţie în curs de execuţie Class 3 - Inventories and work in progress

30 Stocuri de materii prime şi materiale 30 Raw materials and consumables

301 Materii prime 301 Raw materials

302 Materiale consumabile 302 Consumables

3021 Materiale auxiliare 3021 Auxiliary materials

3022 Combustibili 3022 Fuel

3023 Materiale pentru ambalat 3023 Packaging materials

3024 Piese de schimb 3024 Spare parts

3025 Seminţe şi materiale de plantat 3025 Seeds and sapling

3026 Furaje 3026 Fodder

3028 Alte materiale consumabile 3028 Other consumables

303 Materiale de natura obiectelor de inventar 303 Materials in the form of small inventory

308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 308 Price differences on raw materials and consumables

32 Stocuri în curs de aprovizionare 32 Inventories in transit

321 Materii prime în curs de aprovizionare 321 Raw materials in transit

322 Materiale consumabile în curs de aprovizionare 322 Consumables in transit

323 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare 323 Materials in the form of small inventory in transit

326 Active biologice de natura stocurilor în curs de aprovizionare 326 Biological assets in the form of inventory in transit

327 Mărfuri în curs de aprovizionare 327 Goods purchased for resale in transit

328 Ambalaje în curs de aprovizionare 328 Packaging materials in transit

33 Producţie în curs de execuţie 33 Work in progress

331Produse în curs de execuţie 331 Work in progress

332 Servicii în curs de execuţie 332 Services in progress

34 Produse 34 Goods

341 Semifabricate 341 Semi-finished goods

345 Produse finite 345 Finished goods

346 Produse reziduale 346 Residual products

347 Produse agricole 347 Agricultural products

348 Diferenţe de preţ la produse 348 Price differences on goods

35 Stocuri aflate la terţi 35 Inventories at third parties

351 Materii şi materiale aflate la terţi 351 Raw materials and consumables at third parties

354 Produse aflate la terţi 354 Goods at third parties

356 Active biologice de natura stocurilor aflate la terţi 356 Biological assets in the form of inventory at third parties

357 Mărfuri aflate la terţi 357 Goods for resale at third parties

358 Ambalaje aflate la terţi 358 Packaging materials at third parties

36 Active biologice de natura stocurilor 36 Biological assets in the form of inventory

361 Active biologice de natura stocurilor 361 Biological assets in the form of inventory

368 Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor 368 Price differences on biological assets in the form of inventory

37 Mărfuri 37 Goods purchased for resale

371 Mărfuri 371 Goods purchased for resale

378 Diferenţe de preţ la mărfuri 378 Price differences on goods purchased for resale

38 Ambalaje 38 Packaging

381 Ambalaje 381 Packaging materials

388 Diferenţe de preţ la ambalaje 388 Price differences on packaging

39 Ajustări pentru deprecierea stocurilor şi producţiei în curs de execuţie 39 Write-down of inventories and work in progress

391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 391 Write-down of raw materials

392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 392 Write-down of consumables

3921 Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile 3921 Write-down of consumables

3922 Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar 3922 Write-down of materials in the form of small inventory

393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 393 Write-down of work in progress

394 Ajustări pentru deprecierea produselor 394 Write-down of goods

3941 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor 3941 Write-down of semi finished goods

3945 Ajustări pentru deprecierea produselor finite 3945 Write-down of finished goods

3946 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale 3946 Write-down of residual products

3947 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole 3947 Write-down of agricultural products

395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 395 Write-down of inventories held at third parties

3951 Ajustări pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi 3951 Write-down of raw materials and consumables at third parties

3952 Ajustări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi 3952 Write-down of semi finished goods at third parties

3953 Ajustări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi 3953 Write-down of finished goods at third parties

3954 Ajustări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi 3954 Write-down of residual products at third parties

3955 Ajustări pentru deprecierea produselor agricole aflate la terţi 3955 Write-down of agricultural products at third parties

3956 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terţi 3956 Write-down of biological assets in the form of inventory at third parties

3957 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi 3957 Write-down of goods for resale at third parties

3958 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi 3958 Write-down of packaging materials at third Parties

396 396 Ajustări pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor 396 Write-down of biological assets in the form of inventory

397 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 397 Write-down of goods purchased for resale

398 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 398 Write-down of packaging materials


 

4 Clasa 4 - Conturi de terţi Class 4 - Third party accounts


40 Furnizori şi conturi asimilate 40 Suppliers and similar accounts

401 Furnizori 401 Suppliers

403 Efecte de plătit 403 Bills of exchange payable

404 Furnizori de imobilizări 404 Suppliers of non-current assets

405 Efecte de plătit pentru imobilizări 405 Bills of exchange payable to suppliers of non-current assets

408 Furnizori - facturi nesosite 408 Suppliers - invoices to be received

409 Furnizori - debitori 409 Advance payments to suppliers

4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4091 Advance payments to suppliers for the purchase of inventories

4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii 4092 Advance payments to suppliers for the purchase of services

4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 4093 Advance payments for the purchase of tangible assets

4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 4094 Advance payments for the purchase of intangible assets


41 Clienţi şi conturi asimilate 41 Customers and similar accounts

411 Clienţi 411 Customers

4111 Clienţi 4111 Customers

4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 4118 Doubtful customers or customers involved in litigation

413 Efecte de primit de la clienţi 413 Bills of exchange receivable

418 Clienţi - facturi de întocmit 418 Customers - invoices to be issued

419 Clienţi – creditori 419 Advance payments from customers


42 Personal şi conturi asimilate 42 Payroll and similar accounts

421 Personal - salarii datorate 421 Employees - salaries payable

423 Personal - ajutoare materiale datorate 423 Other social benefits granted to employees

424 Prime reprezentând participarea personalului la profit14 424 Profit share payable to employees14

425 Avansuri acordate personalului 425 Advances to employees

426 Drepturi de personal neridicate 426 Employees’ rights not claimed

427 Reţineri din salarii datorate terţilor 427 Retentions from salaries payable to third parties

428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 428 Other employee-related debts and claims

4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4281 Other employee-related debts

4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 4282 Other employee-related claims


43 Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate Social security and similar accounts

431 Asigurări sociale Social security

4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale Company’s contribution to social security

4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale Employees’ contribution to pension fund

4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate Company’s contribution to health insurance

4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Employees’ contribution to health insurance

4315 Contribuţia de asigurări sociale 4315 Social insurance contribution

4316 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate 4316 Health social insurance contribution

4318 Alte contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 4318 Other health social insurance contributions

436 Contribuţia asiguratorie pentru muncă 436 Labor asiguratory contribution

437 Ajutor de şomaj 437 Unemployment fund

4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4371 Company’s contribution to unemployment fund

4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4372 Employees’ contribution to unemployment fund

438 Alte datorii şi creanţe sociale 438 Other personnel-related debts and claims

4381 Alte datorii sociale 4381 Other personnel-related debts

4382 Alte creanţe sociale 4382 Other personnel-related claims


44 Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate Amounts payable to the state budget, special funds and similar accounts

441 Impozitul pe profit/venit 441 Income tax

4411 Impozitul pe profit 4411 Profit tax

4415 Impozitul specific unor activităţi 4415 Specific tax on certain activities

4418 Impozitul pe venit 4418 Income tax

442 Taxa pe valoarea adăugată 442 Value added tax

4423 TVA de plată 4423 VAT payable

4424 TVA de recuperat 4424 VAT receivable

4426 TVA deductibilă 4426 Input VAT

4427 TVA colectată 4427 Output VAT

4428 TVA neexigibilă 4428 VAT under settlement

444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 444 Tax on salaries

445 Subvenţii 445 Subsidies

4451 Subvenţii guvernamentale 4451 Government subsidies

4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4452 Non-repayable loans in the form of grants

4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 4458 Other amounts received as subsidies

446 Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 446 Other taxes and similar liabilities

447 Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 447 Special funds - taxes and similar liabilities

448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 448 Other debts and claims with the Treasury

4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4481 Other debts payable to the Treasury

4482 Alte creanţe privind bugetul statului 4482 Other claims receivable from the Treasury


45 Grup şi actionari / asociaţi Group and shareholders / associates

451 Decontări între entităţile afiliate 451 Settlement between affiliated entities

4511 Decontări între entităţile afiliate 4511 Settlement between affiliated entities

4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 4518 Accrued interest for settlement between affiliated entities

453 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun 453 Settlement between associated and jointly controlled entities

4531 Decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate 4531 Settlement between associated and jointly controlled entities

4538 Dobânzi aferente decontărilor cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun 4538 Accrued interest for settlement between associated and jointly controlled entities

455 Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 455 Amounts owed to shareholders

4551 Acţionari/asociaţi – conturi curente 4551 Shareholders / associates – current accounts

4558 Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente 4558 Accrued interest on shareholders’ – current accounts

456 Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul 456 Transactions with shareholders / associates related to capital

457 Dividende de plată 457 Dividends payable

458 Decontări din operaţii în participaţie 458 Transactions related to joint operations

4581 Decontări din operaţii în participaţie - pasiv 4581 Transactions related to joint operations - liability

4582 Decontări din operaţii în participaţie - activ 4582 Transactions related to joint operations - asset


46 Debitori şi creditori diverşi Sundry debtors and creditors

461 Debitori diverşi 461 Sundry debtors

462 Creditori diverşi 462 Sundry creditors

463 Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 463 Receivables representing dividends distributed during the financial year

466 Decontări din operaţiuni de fiducie 466 Settlements from fiduciary operations

4661 Datorii din operaţiuni de fiducie 4661 Debts from fiduciary operations

4662 Creanţe din operaţiuni de fiducie 4662 Receivables from fiduciary operations


47 Conturi de subvenţii, regularizare şi asimilate 47 Accruals, subsidies and similar accounts

471 Cheltuieli înregistrate în avans 471 Deferred expenses

472 Venituri înregistrate în avans 472 Deferred income

473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 Suspense account

475 Subvenţii pentru investiţii 475 Investment subsidies

4751 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 4751 Governmental investment subsidiese

4752 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4752 Non-repayable loans in the form of investment subsidies

4753 Donaţii pentru investiţii 4753 Investment donations

4754 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 4754 Inventory surpluses in the form of non-current assets

4758 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 4758 Other amounts received in the form of investment subsidies

478 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 478 Deferred income related to assets received by transfer from customers


48 Decontări în cadrul unităţii 48 Internal transactions

481 Decontări între unitate şi subunităţi 481 Transactions between the entity and sub-units

482 Decontări între subunităţi 482 Transactions between sub-units


49 Ajustări pentru deprecierea creanţelor 49 Allowances for doubtful debts

490 Ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor 490 Allowances for depreciation of the receivables representing advances to suppliers

4901 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente cumpărărilor de bunuri de natura stocurilor 4901 Allowances for depreciation of the receivables related to acquistions of inventories

4902 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente prestărilor de servicii 4902 Allowances for depreciation of the receivables related to provisions of services

4903 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor corporale 4903 Allowances for depreciation of the receivables related to fixed assets

4904 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente imobilizărilor necorporale 4904 Allowances for depreciation of the receivables related to intangible assets

491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi 491 Allowances for doubtful customers

495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii 495 Allowances for doubtful debts from group companies and shareholders / associates

496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi 496 Allowances for doubtful sundry debtors


 

5 CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE CLASS 5 - TREASURY ACCOUNTS


50 INVESTITII PE TERMEN SCURT SHORT TERM INVESTMENTS


501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Shares in affiliated entities


505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate Redeemed debentures


506 Obligaţiuni Debentures


507 Certificate verzi primite Green certificates received


508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate Other short term investments and related receivables

5081 Alte titluri de plasament Other short term financial investments

5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament Accrued interest on debentures and short term investments


509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt Amounts payable for short term financial investments

5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate Amounts payable for shares in affiliated entities

5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt Amounts payable for other short term financial investments


51 CONTURI LA BANCI BANK ACCOUNTS


511 Valori de încasat Outstanding lodgements

5112 Cecuri de încasat Cheques

5113 Efecte de încasat Bills of exchange held to maturity

5114 Efecte remise spre scontare Bills of exchange forwarded for discount


512 Conturi curente la bănci Cash at bank

5121 Conturi la bănci în lei Cash at bank in lei

5124 Conturi la bănci în valută Cash at bank in foreign currencies

5125 Sume în curs de decontare Amounts under settlement

5126 Conturi la bănci în lei - TVA defalcat Cash at bank in lei - VAT paid separately

5127 Conturi la bănci în valută - TVA defalcat Cash at bank in foreign currency - VAT paid separately


518 Dobânzi Interest

5186 Dobânzi de plătit Accrued interest payable

5187 Dobânzi de încasat Accrued interest receivable


519 Credite bancare pe termen scurt Short term bank loans

5191 Credite bancare pe termen scurt Short term bank loans

5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă Short term bank loans in arrears

5193 Credite externe guvernamentale Foreign government loans

5194 Credite externe garantate de stat Foreign loans guaranteed by the State

5195 Credite externe garantate de bănci Foreign loans guaranteed by banks

5196 Credite de la Trezoreria Statului State Treasury loans

5197 Credite interne garantate de stat Domestic loans guaranteed by the State

5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt Accrued interest on short term loans


53 CASA PETTY CASH


531 Casa Petty cash

5311 Casa în lei Petty cash in lei

5314 Casa în valută Petty cash in foreign currencies

532 Alte valori Cash equivalents

5321 Timbre fiscale şi poştale Postage and fiscal stamps

5322 Bilete de tratament şi odihnă Holiday vouchers

5323 Tichete şi bilete de călătorie Transport tickets

5328 Alte valori Other cash equivalents


54 ACREDITIVE LETTERS OF CREDIT

541 Acreditive 541 Letters of credit

5411 Acreditive în lei 5411 Letters of credit in lei

5414 Acreditive în valută 5414 Letters of credit in foreign currencies

542 Avansuri de trezorerie 542 Cash advances


58 VIRAMENTE INTERNED INTERNAL TRANSFERS

581 Viramente interne 581 Internal transfers

59 Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie 59 Impairment of treasury accounts

591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 591 Impairment of shares in affiliated entities

595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 595 Impairment of redeemed debentures

596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 596 Impairment of debentures

598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 598 Impairment of other short-term financial investments and related receivables


 

6 Clasa 6 – Conturi de cheltuieli Class 6 - Expense accounts


60 60 Cheltuieli privind stocurile 60 Expenses related to inventories

601 601 Cheltuieli cu materiile prime 601 Raw materials

602 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 602 Consumables

6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6021 Auxiliary materials

6022 Cheltuieli privind combustibilii 6022 Fuel

6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6023 Packaging materials

6024 Cheltuieli privind piesele de schimb 6024 Spare parts

6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6025 Seeds and sapling

6026 Cheltuieli privind furajele 6026 Fodder

6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 6028 Other consumables

603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603 Materials in the form of small inventory

604 Cheltuieli privind materialele nestocate 604 Materials not stored

605 Cheltuieli privind energia şi apa 605 Electricity, heating and water

6051 Cheltuieli privind consumul de energie 6051 Expenses regarding energy consumption

6052 Cheltuieli privind consumul de apă 6052 Expenses regarding water consumption

606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor 606 Losses related to biological assets in the form of inventory

607 Cheltuieli privind mărfurile 607 Goods for resale

608 Cheltuieli privind ambalajele 608 Packaging costs

609 Reduceri comerciale primite 609 Trade discounts received


61 Cheltuieli cu serviciile executate de terţi 61 Third party services

611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 611 Maintenance and repair expenses

612 Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 612 Royalties and rental expenses

613 Cheltuieli cu primele de asigurare 613 Insurance premiums

614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 614 Research expenses

615 Cheltuieli cu pregătirea personalului 615 Staff training expenses

62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 62 Other third party services

621 Cheltuieli cu colaboratorii 621 Externally contracted manpower

622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 622 Commissions and fees

623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 623 Entertaining, promotion and advertising

6231 Cheltuieli de protocol 6231 Protocol expenses

6232 Cheltuieli de reclamă şi publicitate 6232 Advertising and publicity expenses

624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 624 Transport of goods and personnel

625 Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 625 Travel

626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 626 Postage and telecommunications

627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 627 Bank commissions and similar charges

628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 628 Other third party services


63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 63 Other taxes, duties and similar expenses

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 635 Other taxes, duties and similar expenses


64 Cheltuieli cu personalul 64 Personnel expenses

641 Cheltuieli cu salariile personalului 641 Salaries

642 Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaţilor 642 Expenses with benefits in kind and meal tickets

6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 6421 Expenses with benefits in kind for employees

6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților 6422 Expenses with meal tickets granted to employees

643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 643 Expenses with remunerations in the form of own equity instruments

644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 644 Expenses with bonuses for employees from profit

645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 645 Social security contributions

6451 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6451 Expenses with company’s contribution to social security

6452 Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6452 Expenses with company’s contribution to unemployment fund

6453 Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6453 Expenses with company’s contribution to health insurance

6455 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă 6455 Expenses with company’s contribution to life insurance

6456 Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative 6456 Expenses with company’s contribution to optional pension funds

6457 Cheltuieli privind contribuția societății la primele de asigurare voluntară de sănătate 6457 Expenses with company’s contribution to insurance premiums

6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6458 Other social security and welfare contributions

646 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 646 Expenses regarding asiguratory labor contribution

6461 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaţilor 6461 Expenses regarding asiguratory labor contribution corresponding to employees

6462 Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariaţii 6462 Expenses regarding asiguratory labor contribution corresponding to persons, other than employees

65 Alte cheltuieli de exploatare 65 Other operating expenses

651 Cheltuieli din operaţiuni de fiducie 651 Expenses from fiduciary operations

6511 Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei 6511 Expenses arising from setting of the fiduciary agreement

6512 Cheltuieli din derularea operaţiunilor de fiducie 6512 Expenses from fiduciary operations

6513 Cheltuieli din lichidarea operaţiunilor de fiducie 6513 Expenses arising from fiduciary liquidating operations

652 Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 652 Expenses with the environment protection

654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 654 Bad debts written off

655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 655 Expenses from revaluation of tangible assets

658 Alte cheltuieli de exploatare 658 Other operating expenses

6581 Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6581 Compensations, fines and penalties

6582 Donaţii acordate 6582 Gifts and subsidies granted

6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6583 Net value of assets disposed of and other capital transactions

6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări 6584 Expenses with the amounts or goods granted as sponsorship

6586 Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale 6586 Expenses with transfers and contributions caused by special laws

6587 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 6587 Expenses with natural disasters and other similar events

6588 Alte cheltuieli de exploatare 6588 Other operating expenses


66 Cheltuieli financiare 66 Financial expenses

663 Pierderi din creanţe legate de participaţii 663 Losses on amounts receivable in relation with long term financial investments

664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 664 Losses on disposal of financial investments

6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6641 Losses on disposal of long term financial investments

6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 6642 Losses on disposal of short term financial investments

665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 Foreign exchange losses

6651 Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută 6651 Foreign exchange losses related to monetary items denominated in a foreign currency

6652 Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină 6652 Foreign exchange losses from measuring of monetary items as part of a net investment in a foreign operation

666 Cheltuieli privind dobânzile 666 Interest expense

667 Cheltuieli privind sconturile acordate 667 Discounts granted

668 Alte cheltuieli financiare 668 Other financial expenses

68 Cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare 68 Depreciation and provisions; adjustments for impairment losses

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 681 Depreciation and provisions, adjustments for impairment losses - operating expenses

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6811 Depreciation of non current assets

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6812 Provisions

6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6813 Impairment losses on non current assets

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 6814 Impairment of current assets

6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial 6817 Impairment losses on goodwill

6818 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor 6818 Operating expenses on adjustments for impairment of receivables representing advances to suppliers

686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 686 Impairment losses, write down of financial assets and provisions

6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 6861 Expenses on unwinding of provisions

6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6863 Impairment losses on financial non-current assets

6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6864 Impairment losses on financial current assets

6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat 6865 Amortisation of differences on government securities

6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor şi a altor datorii 6868 Amortisation of premiums of redemption on debentures and other debts


69 Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite 69 Income tax and other taxes

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 691 Income tax

695 Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi 695 Activity-specific tax expenses

698 Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus 698 Other taxes not included above


 

7 Clasa 7 – Conturi de venituri Class 7 - Revenue accounts


70 Cifra de afaceri netă 70 Net turnover

701 Venituri din vânzarea produselor finite, produselor agricole şi a activelor biologice de natura stocurilor 701 Sales of finished goods, agricultural products and biologicat assets in the form of inventory

7015 Venituri din vânzarea produselor finite 7015 Sales of finished goods

7017 Venituri din vânzarea produselor agricole 7017 Sales of agricultural products

7018 Venituri din vânzarea activelor biologice de natura stocurilor 7018 Sales of biological assets in the form of inventory

702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 702 Sales of semi-finished goods

703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 703 Sales of residual products

704 Venituri din servicii prestate 704 Services rendered

705 Venituri din studii şi cercetări 705 Revenues from research studies

706 Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 706 Rental and royalty income

707 Venituri din vânzarea mărfurilor 707 Sale of goods purchased for resale

708 Venituri din activităţi diverse 708 Revenues from sundry activities

709 Reduceri comerciale acordate 709 Trade discounts offered


71 Venituri aferente costului de producţie în curs de execuţie 71 Revenues associated to the production cost of the work in progress

711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 711 Revenues associated with the costs of the completed production

712 Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie 712 Revenues associated with the cost of services in progress


72 Venituri din producţia de imobilizări 72 Own work capitalised

721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 721 Capitalised costs of intangible non-current assets

722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 722 Capitalised costs of tangible non-current assets

725 Venituri din producţia de investiţii imobiliare 725 Capitalised costs of investmet property


74 Venituri din subvenţii de exploatare 74 Subsidies for operating activities

741 Venituri din subvenţii de exploatare 741 Subsidies for operating activities

7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri20 7411 Subsidies related to the turnover20

7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale 7412 Subsidies for raw materials and consumables

7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7413 Subsidies for other external costs

7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7414 Subsidies for wages and salaries

7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 7415 Subsidies for social security contributions

7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7416 Subsidies for other operating expenses

7417 Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 7417 Subsidies for natural disasters and other similar events

7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7418 Subsidies related to interest payable

7419 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7419 Subsidies related to other income


75 Alte venituri din exploatare 75 Other operating revenues

751 Venituri din operaţiuni de fiducie 751 Revenues from fiduciary operations

7511 Venituri ocazionate de constituirea fiduciei 7511 Revenues arising from setting of the fiduciary agreement

7512 Venituri din derularea operaţiunilor de fiducie 7512 Revenues from fiduciary operations

7513 Venituri din lichidarea operaţiunilor de fiducie 7513 Revenues arising from legal fiduciary liquidating operations

754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 754 Bad debts written off and subsequently collected

755 Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 755 Revenues from revaluation of tangible assets

758 Alte venituri din exploatare 758 Other operating revenues

7581 Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7581 Compensations, fines and penalties

7582 Venituri din donaţii primite 7582 Gifts and subsidies received

7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital 7583 Proceeds from disposal of assets and other capital transactions

7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7584 Amortisation of investment subsidies

7586 Venituri reprezentând transferuri cuvenite în baza unor acte normative speciale 7586 Revenues representing due transfers based on special normative acts

7588 Alte venituri din exploatare 7588 Other operating revenues


76 Venituri financiare 76 Financial revenues

761 Venituri din imobilizări financiare 761 Revenues from long term financial investments

7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7611 Revenues from shares in affiliated entities

7612 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate 7612 Revenues from shares on associated entities

7613 Venituri din acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 7613 Revenues from shares on jointly controlled entities

7615 Venituri din alte imobilizări financiare 7615 Revenues from other long term financial assets

762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 762 Revenues from short term financial investments

764 Venituri din investiţii financiare cedate 764 Revenues on disposal of financial investments

7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7641 Revenues on disposal of long term financial investments

7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 7642 Gains on disposal of short term financial investments

765 Venituri din diferenţe de curs valutar 765 Foreign exchange gains

7651 Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută 7651 Foreign exchange gains related to monetary items denominated in a foreign currency

7652 Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină 7652 Foreign exchange gains from measuring of monetary items as part of a net investment in a foreign entity

766 Venituri din dobânzi 766 Interest income

767 Venituri din sconturi obţinute 767 Discounts received

768 Alte venituri financiare 768 Other financial revenues


78 Venituri din provizioane, amortizări şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare 78 Write back of provisions, amortization and adjustments for depreciation or impairment losses

781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 781 Write back of provisions and adjustments for operating impairment losses

7812 Venituri din provizioane 7812 Write back of provisions

7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7813 Reversal of impairment losses on non-current assets

7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 7814 Reversal of write-down of current assets

7815 Venituri din fondul comercial negativ 7815 Revenues from negative goodwill

7818 Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor 7818 Revenue from adjustments for impairment of receivables representing advances to suppliers

786 Venituri financiare din amortizări şi ajustări pentru pierdere de valoare 786 Reversal of adjustments for amortization and impairment losses

7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7863 Reversal of impairment losses on financial non-current assets

7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 7864 Reversal of write-down of financial current assets

7865 Venituri financiare din amortizarea diferenţelor aferente titlurilor de stat 7865 Financial income from amortization of differences related to government securities


 

8 Clasa 8 – Conturi speciale Class 8 - Special accounts


80 Conturi în afara bilanţului 80 Off-balance sheet accounts

801 Angajamente acordate 801 Commitments

8011 Giruri şi garanţii acordate 8011 Guarantees and endorsements

8018 Alte angajamente acordate 8018 Other commitments

802 Angajamente primite 802 Commitments received

8021 8021 Giruri şi garanţii primite 8021 Guarantees and endorsements

8028 8028 Alte angajamente primite 8028 Other commitments received

803 803 Alte conturi în afara bilanţului 803 Other off-balance sheet accounts

8031 8031 Imobilizări corporale luate cu chirie 8031 Leased tangible assets

8032 8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare 8032 Assets held for processing or repair

8033 8033 Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8033 Assets held in custody

8034 8034 Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8034 Receivables written off but still followed up

8035 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8035 Inventory under the form of used small inventory

8036 8036 Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8036 Royalties, rents and similar debts

8037 8037 Efecte scontate neajunse la scadenţă 8037 Bills of exchange discounted before maturity

8038 8038 Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie 8038 Patrimony received for administration, concession and rented

8039 8039 Alte valori în afara bilanţului 8039 Other off-balance sheet items

804 804 Certificate verzi 804 Green certificates

805 805 Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 805 Interest for the leasing and other assimilated contracts not held till maturity

8051 8051 Dobânzi de plătit 8051 Interest payable

8052 8052 Dobânzi de încasat 8052 Interest receivable

806 806 Certificate de emisii de gaze cu efect de seră 806 Certificates for green house gases emissions

807 807 Active contingente 807 Contingent assets

808 808 Datorii contingente 808 Contingent liabilities

809 809 Creanţe preluate prin cesionare 809 Assignment of receivables


89 89 Bilanţ 89 Balance sheet

891 891 Bilanţ de deschidere 891 Opening balance sheet

892 892 Bilanţ de închidere 892 Closing balance sheet


 

9 Clasa 9 – Conturi de gestiune Class 9 – Management accounts

90 90 Decontări interne 90 Internal transactions

901 901 Decontări interne privind cheltuielile 901 Internal transactions relating to expenses

902 902 Decontări interne privind producţia obţinută 902 Internal transactions related to costs of conversion

903 903 Decontări interne privind diferenţele de preţ 903 Internal transactions relating to price differences

92 92 Conturi de calculaţie 92 Cost accounts

921 921 Cheltuielile activităţii de bază 921 Costs related to the core business

922 922 Cheltuielile activităţilor auxiliare 922 Costs related to auxiliary activities

923 923 Cheltuieli indirecte de producţie 923 Production overheads

924 924 Cheltuieli generale de administraţie 924 Administrative overheads

925 925 Cheltuieli de desfacere 925 Distribution costs

93 93 Costul producţiei 93 Production cost

931 931 Costul producţiei obţinute 931 Cost of output

933 933 Costul producţiei în curs de execuţie 933 Cost of work in progressSource: ANAF SAF-T documentation


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page